ازمونی ها

» کنکور

 • تاریخ : ۵ام آذر ۱۳۹۷
 • موضوع : کنکور
 • بازدید :

سلام خدمت مخاطبين سایت آزمونی ها در اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

راه ھای افزایش تمرکز ذھنی

برای ایجاد تمرکز ذھن و دور کردن افکار نامربوط از آن به خصوصدر ھنگام مطالعه،ازمون دادن و سر کلاس درس و  خواندن و خیلی ازکارھای دیگر، چه باید کرد؟

یکی از مھم ترین عوامل یادگیری و یادسپاری و بازیافت اطلاعات، تمرکز حواس است و اساس آن ھماھنگی ذھنی است؛ یعنی، به خود یادآوری کنیم که چه کار یا ھدفی را پی می گیریم. اگر ما حواس خود را برای انجام کاری ھماھنگ کرده،تماما به ان کار اختصاص دھیم، تمرکز حواس ایجاد کرده ایم و ھر چه تمرکز بیشتر باشد، یادگیری دقیق تر، کامل تر و ماندگارتر خواھد بود.

عدم تمرکز به گسستگی مطالب، بی نظمی ذھنی، آشفتگی روانی و فراموشی می انجامد.

راه ھای افزایش تمرکز ذھنی

عوامل ایجاد تمرکز حواس:

 1. قصد ؛

تا زمانی به چیزی انگیزه نداشته باشید، در تمرکز حواس و توجّه به آن، دقیق نخواھید بود. برای آنکه به چیزی توجّه کنیم، باید انگیزه ای نسبت به آن در ما پدید آید.

پس ھیچ گاه برای انتخاب ھدف ،فقط تصمیم و نظر دیگران را مورد پذیرش خود قرار ندھید،اگر کاری را واقعا از صمیم قلب دوست دارید ،شروع کنیدانتخاب ھدف از عوامل مھم و اساسی در موفقیت است.
 1. زمان و مکان و شرایط مطالعه ؛

راه ھای افزایش تمرکز ذھنی

مطالعه منظم در زمان ھای تعیین شده و در مکان ھای مخصوص، در ایجادتمرکز تأثیر به سزایی خواھد داشت. وقتی در مکان تعیین شده یا مثلاً پشت میز  خود قرار گرفتیم، به آرامی تمرکز در ما شکل می گیرد. البتهّ باید شرط ھای زیر نیز رعایت شود:

الف. لَم ندھیم.

 • از شل شدن بیش از حد عضلات جلوگیری کنیم.
 • از لباس خواب و راحتی بھره نگیریم.
 • ارتباط خود را با دنیای خارج قطع کنیم.نگذاریم صدای تلویزیون یا ماشینھای خیابان حواسمان را پرت کنند

 

ب. گرمای مکان مطالعه را طبیعی و متوسط نگه داریم.گرمای زیاد باعث خوابالودگی در فرد میشود و کیفیت مطالعه را کاھش می دھد

 • از سر و صدا دوری کنیم.
 • از برنامه ھای تلویزیونی دور بمانیم.
 1. پرھیز از خیال بافی ؛

خیال بافی، از عوامل برھم زننده تمرکز است و سراغ کسانی می آید که بی برنامه باشند و یا به خود اجازه می دھند که غرق در خاطره ھا شوند.

این که به ھدف و عاقبت ان فکر کنیم کار درستی است اما نباید بگذاریم فکر کردنبه ان به گونه ایی باشد که تمام زمان درس خواندن ما را اشغال کند.
 1. مرور ذھنی ؛

مرور فعالیت قبل از انجام آن – که اصطلاحاً نقشه ذھنی خوانده می شود -تمرکزآور است؛ چنان که نقشه ی کاملی برای رسیدن به ھدف داشته باشید خیلی راحت تر و منظم تر پیش می روید. وقتی سیر فعالیت علمی و شیوه ی ھر کدام  رادر ذھن به سرعت مرور می کنیم، آموخته ھا و اطلاعاتِ نھفته در حافظه دراز مدّت،به صفحه ھشیار حافظه حاضر می شوند و در نتیجه برای تمرکز حواس در یادگیری،آمادگی فزون تر به دست می آوریم.

راه ھای افزایش تمرکز ذھنی

متخصصان فراوان معتقدند: بھترین روش، برای یادگیری بھتر و دقّت بیشتر،برخورد سؤالی با موضوع، متن یا محتوای مورد مطالعه است. یعنی به جای اینکه مطالعه ای یکنواخت داشته باشید،سعی کنید مطالعه ایی پویا ،ھمراه با سوال کردن از خود ،داشته باشید.

راه ھای افزایش تمرکز ذھنی

دلایل پراکندگی حواس

»عدم تمرکز حواس«، موضوعی است که بسیاری از دانش اموزان از آن رنج میبرند و دلایل مختلف و متعددی دارد. تمرکز حواس در ھر کاری – از جمله مطالعه و درس خواندن – از ضروریات قطعی است. تمرکز حواس، حالتی ذھنی و روانی است که در آن حالت، تمام قوای حسی، روانی و فکری انسان، روی موضوع خاصی متمرکز می شود و تضمین کننده امر یادگیری و انجام صحیح کارھا و رھایی از خطرات احتمالی است. به ھر حال در یک جمع بندی کلی، می توان گفت:

بیشتر افراد به دلایل عمده زیر، با عدم تمرکز فکر و حواس مواجه می شوند:

 1. کسانی که خود را به انجام دادن مطالعه درسی مجبور می کنند ؛ در حالیکه تمایل درونی چندانی به آن ندارند! در این صورت تمام قوای ذھنی شان به طور خودکار، از آن موضوع پرت می شود و دچار حواس پرتی می گردند. چنین افرادی ممکن است مدت ھا با بی علاقگی، کارھایی انجام دھند یا به دنبال درس یا رشته تحصیلی خاصی، تلاش ھایی کنند و به عبارت دیگر خود را مجبور به انجام دادن آن کار یا مطالعه می بینند. پس سعی کنید کارھایی که به ان علاقه و ھدفی که به ان علاقه دارید را انتخاب کنید

 

 1. فشارھای روانی نیز از عوامل عمده تشتّت فکری است. بیشتر افراد زمانیکه با مسئله ای مواجه می شوند، اگر معتقد باشند زمان کافی برای حل آن ندارند(مثل زمان ھایی که از برنامه ی ازمون ھا عقب می افتید) دچار نگرانی و اضطرابمی شوند. این نگرانی ھا، ترس از شکست، عدم اعتماد به نفس و خیال بافی ھایمنفی گرایانه، توان عمل و ابتکار و خلاقیت را از آنان سلب می کند و به جای اینکهروی موضوع خاص تمرکز کنند، بر ترس و احتمال شکست خود تمرکز می یابند ویأس و ناامیدی بر آنھا چیره شده، موجب حواس پرتی می شود.
 2. گاھی بعضی از حوادث و اتفاقات، فضای روانی فرد را دچار اختلال می کند (نظیر حوادث ناگواری که در زندگی شخصی، تحصیلی، خانوادگی، اجتماعی واقتصادی و… رخ می دھد) و امکان تمرکز حواس را از بین می برد. گاھی صحبت ھای دانش اموزان دیگر نیز بر روحیه ی شما تاثیر منفی میگذارد پس ھیچ گاه پرداخته ی ذھن انھا را با واقعیات درونی خود یکی ندانید
 1. گاھی عدم رعایت بھداشت مطالعه و اصول و قوانین آن و بھره نگرفتن از روشمناسب مطالعه، باعث خستگی جسمی و روانی شده و آمادگی روانی لازم را برای مطالعه و درس خواندن از بین می برد. در نتیجه احساس بی علاقگی و به دنبال آن عدم تمرکز حواس بر شما چیره میشود.

پس کتاب ھای خود را در اتاق پخش نکنید و روزی حداقل ١٠ دقیقه به نظافت اتاقتان بپردازید.

راه ھای افزایش تمرکز ذھنی

راه ھای مقابله با عوامل حواس پرتی:

برای مقابله با ھر یک از عوامل فوق، باید به راه کار خاص و مناسب با آن توجه کرد. در عین حال نکات زیر می تواند به عنوان راه کارھای کلی، موثر واقع شود:

 1. ۱. در ابتدا و پیش از ھر چیز، برای تمام فعالیت ھای درسی و غیردرسی، برنامهریزی کنید. اوقات شبانه روز را در یک جدول زمان بندی شده، از ھنگام بیداری تاموقع خواب، یادداشت نموده و برای ھر کاری، زمان خاص و مناسب آن را معینکنید. تا حد امکان طبق برنامه تنظیم شده، به انجام دادن ھمان فعالیت مشخص(کلاس، مطالعه، استراحت، ورزش و…) بپردازید. حتی زمان معین و مشخصیرا در طول روز، برای اندیشیدن درباره موضوعات مختلف یا تخیلّات و افکار مزاحم،اختصاص دھید. این کار حداقل دو فایده مھم دارد:

الف. نظم و انضباط در تمام فعالیت ھا – حتی در اندیشه ھا و افکارتان – حاکممی شود که خود بسیار ارزشمند است.

ب. اگر افکار مزاحم در غیر زمان معین، به سراغتان آمد و باعث حواس پرتی شماشد، می توانید به خود وعده بدھید که زمان اندیشیدن در این باره، فلان زمان خاص ومعین است. تأکید می کنیم برای ھر کار و فعالیتی، وقتی معین کنید و در آن زمانبه ھیچ امری، غیر از آن کار نپردازید.

 1. ۲. اصول و قوانین لازم برای یک مطالعه سودمند را بشناسید و آن را به دقت رعایتفرمایید. در اینجا به چند مورد اشاره می شود:

الف. با مد نظر قرار دادن ھدف خویش از مطالعه و درس خواندن، احساس نیازبه مطالعه را در خودتان افزایش دھید.

 • به ھنگام مطالعه یا حضور در کلاس، از افکار ناامید کننده، کسل کننده وغیرمنطقی بپرھیزید و ھمواره امید، قدرت و توانایی را در ذھن خود حفظ کنید.
 • ھمیشه برای مطالعه یا سر کلاس، کاغذ و قلمی داشته باشید و یادداشتبردارید و یا خلاصه ای از مطالب را بنویسید تا در فضای روانی درس و مطالعه قراربگرید ؛ نه اینکه به دنبال افکار و ذھنیات خود باشید.
 • با »پیش مطالعه« وارد کلاس شوید و پرسش ھایی که درباره درس به ذھنتانمی رسد، بلافاصله از استاد بپرسید و به خود اجازه ندھید سؤال مطرح شده، ذھنتانرا به خود مشغول دارد و به تدریج از فضای روانی کلاس خارج شوید. با این روشساده، می توانید فرآیند تدریجی و محتوای درسی کلاس را پی گیری کنید و خودرا در فضای درسی یا مطالعه قرار دھید.

ه . زمان و مکان مطالعه، باید از نظر فیزیکی و روانی از شرایط مناسب برخوردارباشد و ھرگونه عاملی که می تواند باعث حواس پرتی شود (نظیر سر و صداھا،سرما و گرما، نور کم یا خیلی شدید و…)، از محیط مطالعه خود حذف کنید.

 1. در صورتی که تعدّد کارھا و فعالیت ھای غیردرسی، باعث عدم تمرکز می شود،آنھا را به حداقل ممکن برسانید و به خود بگویید: در این دوره و زمان، مھم ترینوظیفه و کار من مطالعه و درس خواندن و ارتقای سطح علمی است و فعالیت ھایجانبی متعدد، مزاحم وظیفه اصلی من است.
 2. اگر مشکلات شخصی، اجتماعی، خانوادگی و… باعث عدمتمرکز می شود؛ بدانید که:

الف. زندگی ھیچ کس، خالی از مشکل نیست و ذھن ھیچ فردی خالی محضنیست. از طرف دیگر با صرف فکر کردن و مشغولیت ذھنی درباره چنین مشکلاتی،ھیچ دردی دوا نخواھد شد. پس به خود تلقین کنید که ھنگام درس یا مطالعه،ذھن خود را از آن مسائل برھانید.

 • به ھنگام ھجوم آن افکار، به خود قول بدھید در این باره خواھم اندیشید (و زمانیرا برای این کار در شبانه روز اختصاص دھید).
 • در صورت امکان به اتفاق یکی از دوستان خود، مطالعه یا مباحثه کنید.
 1. ۵. در صورتی که موضوع یا موضوعات خاص و محدودی، باعث حواس پرتی شما میشود، به دنبال راه حل مناسب آن باشید؛ چرا که آن موضوع خاص، در حکم علت عدمتمرکز حواس شما است. پس برای مقابله با آن، باید ابتدا علت و عامل اصلی راشناسایی کنید و در پی حذف یا تقلیل آن برآیید، ولی اگر موضوعات متعدد، باعثحواس پرتی می شود، به نکات چھارگانه بالا توجه کنید.

 

برای اطلاع از شرایط تهیه محصولات و استفاده از خدمات مکتبستان کلمه ی “کنکور ۹۸” را به شماره ۳۰۰۰۷۰۰۴۹۰ پیامک کنید تا مشاورین ارشد ما با شما تماس بگیرند و به طور کامل راهنماییتون کنند

The post راه ھای افزایش تمرکز ذھنی appeared first on مکتبستان.

شما مخاطبين عزيز سايت آزمونی ها از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت آزمونی ها

 • تاریخ : ۳۰ام آبان ۱۳۹۷
 • موضوع : کنکور
 • بازدید :

سلام خدمت مخاطبين سایت آزمونی ها در اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

بیش از ۳ ساعت فیلم و صوت مشاوره کنکور رایگان

این پیشنهاد فقط یک بار ارائه می شود و پیشنهاد می کنیم این فرصت را از دست ندهید

شما فقط یک بار فرصت دریافت این هدیه ردنشدنی را دارید !

شما مخاطبين عزيز سايت آزمونی ها از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت آزمونی ها

 • تاریخ : ۲۹ام آبان ۱۳۹۷
 • موضوع : کنکور
 • بازدید :

سلام خدمت مخاطبين سایت آزمونی ها در اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

استرس؛ راهکارهای طلایی برای کنترل آن

 

استرس؛ راهکارهای طلایی برای کنترل آن

استرس! حتما شما هم از دست این کلمه خیلی عصبانی هستید، اما بچه ها! استرس از جمله مواردیه که هم میتونه خوب باشه و هم میتونه ضرر رسان باشه!!!

مگه میشه؟

شما در نظر بگیرید توی یه جنگل تنها دارین با دوچرخه حرکت میکنین که یکدفعه یه خرس جلوی شما ظاهر میشه؛

اگه سیستم سمپاتیک شما به کار نیفته، سیستم گوارش خرسه که اینجا به کار میفته!

پس استرس خیلی هم بد نیست…

یا مثلا توی آزمون، خون باید به مغز برسه که بتونیم از پسش بربیایم؛

ولی استرس زیاد باعث تشویش ذهن میشه و همچنین باعث جلوگیری از انجام عملکرد مفید مغز که پتانسیل و بازده لازم رو برای انجام وظایف تاحد زیادی کاهش میده.

بذارین اول چند دلیل اصلی استرس رو براتون بگم و بعد بیشتر در موردش صحبت میکنیم؛

همونطور که میدونید سطح توقع بالا نسبت به خودتون و توقع بالای والدین و اطرافیان نسبت به شما از جمله عواملیه که باعث تشدید استرس میشه!

خب اینو هممون میدونیم بعدش باید چکار کنیم؟

۱- منطقی باشید

استرس؛ راهکارهای طلایی برای کنترل آن

باید منطقی و معقول فکر کنید. حتی اگه اینکارو نمیکنید، به خودتون بگید که من میخوام یک کار خارق العاده انجام بدم پس احتمال شکست وجود داره!

وقتی همه ی جوانب رو بپذیریم کار خیلی راحت تر میشه.

مثلا اون کسی که جونشو فدای کس دیگه میکنه مطمئنه که عاقبت خوبی داره

ولی کسی که در حال کار اشتباهی ممکنه جونشو از دست بده خیلی استرس داره و میترسه

پس باید یجورایی خیالتونو جمع کنید.

 

۲- تلاش و برنامه ریزی؛ عامل فوق العاده مهم در کنترل استرس

استرس؛ راهکارهای طلایی برای کنترل آن

دومین عامل کمبود تلاش و در نتیجه آمادگی کم برای ارائه دروس در امتحانات که حتی میتونه ناشی از عدم برنامه‌ ریزی درست باشه.

اینجا نقش مشاور خیلی پر رنگ میشه

اونایی که مشاور دارن الان با یک روند منطقی دارن درس میخونن ولی ممکنه خودشون این حس رو زیاد درک نکنن.

کافیه یک هفته بدون مشاوره برن جلو تا ببینن چجوری همه چی بهم میریزه!

 

۳- وجود رقابت های درست یا نادرست

استرس؛ راهکارهای طلایی برای کنترل آن

ببینین رقابت خوبه ولی نه اونقدری که بجای فکر کردن به درس به رقیب فکر کنید!

اصولا ما اینجور هستیم

فکرکردن به اینکه بقیه دارن چکار میکنن ممکنه تایم استراحت شما که جزو مهمترین قسمت یک برنامه هستش رو خراب کنه.

 

۴- انگیزه

استرس؛ راهکارهای طلایی برای کنترل آن

چهارمین دلیل، عدم داشتن انگیزه خاص یا سطح انگیزه پایین هستش…

کسی که انگیزه نداره تلاشش کمه و کسی که تلاشش کمه، بمب استرسه!

پس برای اون چیزی که واقعا میخواید، از جون و دل مایه بذارید و اجازه ندید که فرصت هایی که دارید، بعدا تبدیل به حرسرت بشن!

 

۵- نظم

استرس؛ راهکارهای طلایی برای کنترل آن

پنجمین دلیل بی نظمی در رفتارهای روزانه و مطالعه است که باز به برنامه ریزی مربوطه!

حتی نظم در اتاق و وسایل شخصی باعث میشه استرس به حداقل برسه.

با داشتن یه برنامه ریزی خوب میتونین به همه کارها، اعم از درسی و غیر درسی، با خیال راحت برسید و دغدغه انجام نشدن شونو نداشته باشید.

 

اینا از مهم‌ترین عوامل موثر بر استرسن اما علائم استرس و اضطراب

✅آرام و قرار نداشتن

✅خستگی مفرط

✅عصبی بودن

✅افزایش ضربان قلب

✅تکرر ادرار

✅بی اشتهایی و دلشوره

✅دلهره و بیخوابی

و…

چقدر علمی شد!!!

استرس؛ راهکارهای طلایی برای کنترل آنخوب برای رفع این حالات چند نکته حائز اهمیته که براتون میگم:

بچه ها اصولا داشتن یک برنامه جامع و منسجم و حساب شده که راه رو بهتون نشون بده خیلی میتونه به منظم کردن مغزتون کمک کنه و این خودش باعث کاهش شدید استرس میشه پس سعی کنید با برنامه درست پیش برید .

گاهی اوقات بچه ها با برنامه‌ ریزی درس میخونند ولی حالا شب امتحان یا آزمون آزمایشی باز هم دچار استرس میشن که شاید بیشتر مطالب یادشون رفته و از این حرفهای مشابه .همیشه در حالت عادی که درس میخونید حاشیه نویسی کنین تا بتونین در کوتاه ترین مدت نکات مهم رو مرور کرده باشید و آرامش لازمه رو کسب کنید.

 

هنگام مطالعه و قبل آن هم میتونید روح خودتون رو باانجام رفتارهای مثل دعا، نیایش، ورزش و فعالیت‌های هنری که وقت زیادی رو از تون نمیگیره آروم کنید.

 

بچه ها همه میدونن شکست مقدمه پیروزیه اگر در یک آزمون آزمایشی یا امتحان مدرسه نتیجه خوبی نگرفتید هیچوقت به خودتون استرس راه ندید و سعی کنید نقاط ضعف خودتون رو سریع شناسایی کنید و در آزمون های  بعدی درصدد رفع نواقص و نقاط ضعف باشید و مرحله به مرحله پیشرفت کنید.

 

اگه میبینید به همه ی سوالها به خوبی نمیتونید پاسخ بدید و یا نمیتونید حتما توی امتحان نمره ۲۰ بگیرید بیاید ابتدا سطح توقع مونو کم کنیم و برای نگهداشتن همون سطحی که هستیم تلاش کنیم و کم‌کم خودمونو بالا بکشیم .

همیشه یادت باشه یادگیری و پیشرفت زمانبره و اصول خاص خودش رو داره که با یادگیری اونا می‌تونید روز به روز پیشرفت کنید.

 

رهرو آن نیست که گه تند و گهی خسته رود

رهرو آن است که آهسته و پیوسته رود

موفق باشید

 

برای اطلاع از شرایط تهیه محصولات و استفاده از خدمات مکتبستان کلمه ی “کنکور ۹۸” را به شماره ۳۰۰۰۷۰۰۴۹۰ پیامک کنید تا مشاورین ارشد ما با شما تماس بگیرند و به طور کامل راهنماییتون کنند

The post استرس؛ راهکارهای طلایی برای کنترل آن appeared first on مکتبستان.

شما مخاطبين عزيز سايت آزمونی ها از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت آزمونی ها

 • تاریخ : ۲۹ام آبان ۱۳۹۷
 • موضوع : کنکور
 • بازدید :

سلام خدمت مخاطبين سایت آزمونی ها در اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

هدفتو دوست داری اما هر کاری میکنی حس تلاش کردن و درس خوندن واقعی نمیاد ؟!

هدفتو دوست داری اما هر کاری میکنی حس تلاش کردن و درس خوندن واقعی نمیاد ؟!

هدفتو دوست داری اما هر کاری میکنی حس تلاش کردن و درس خوندن واقعی نمیاد ؟!

حتما این کلیپ رو ببین
دکتر کاویانی کمکت میکنن تا خودتو تغییر بدی و همین امسال جزو رتبه برتر ها بشی

 

دانلود فایل ویدئویی

فرمت: ویدئو

سخنران: دکتر کاویانی

زمان: ۰۷:۳۵ دقیقه

حجم: ۶۱.۲۵ مگابایت

دانلود

The post هدفتو دوست داری اما هر کاری میکنی حس تلاش کردن و درس خوندن واقعی نمیاد ؟! appeared first on مکتبستان.

شما مخاطبين عزيز سايت آزمونی ها از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت آزمونی ها

 • تاریخ : ۲۹ام آبان ۱۳۹۷
 • موضوع : کنکور
 • بازدید :

سلام خدمت مخاطبين سایت آزمونی ها در اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

بهترین رقیب کنکوری هر کسی کیه ؟!

بهترین رقیب کنکوری هر کسی کیه ؟!

بهترین رقیب کنکوری هر کسی کیه ؟!

این کلیپ کوتاه از دکتر کاویانی رو ببینید تا متوجه بشید بهترین رقیب هرکسی تو کنکور کیه.

 

دانلود فایل ویدئویی

فرمت: ویدئو

سخنران: دکتر کاویانی

زمان: ۰۰:۵۵ ثانیه

حجم: ۷.۴۸ مگابایت

دانلود

 

دانلود فایل صوتی

فرمت: صوت

سخنران: دکتر کاویانی

زمان: ۰۰:۵۵ ثانیه

حجم: ۸۶۷.۵۱ کیلوبایت

دانلود

The post بهترین رقیب کنکوری هر کسی کیه ؟! appeared first on مکتبستان.

شما مخاطبين عزيز سايت آزمونی ها از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت آزمونی ها

 • تاریخ : ۲۸ام آبان ۱۳۹۷
 • موضوع : کنکور
 • بازدید :

سلام خدمت مخاطبين سایت آزمونی ها در اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

بیش از ۳ ساعت فیلم و صوت مشاوره کنکور رایگان

این پیشنهاد فقط یک بار ارائه می شود و پیشنهاد می کنیم این فرصت را از دست ندهید

شما فقط یک بار فرصت دریافت این هدیه ردنشدنی را دارید !

شما مخاطبين عزيز سايت آزمونی ها از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت آزمونی ها

 • تاریخ : ۲۸ام آبان ۱۳۹۷
 • موضوع : کنکور
 • بازدید :

سلام خدمت مخاطبين سایت آزمونی ها در اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

بیش از ۳ ساعت فیلم و صوت مشاوره کنکور رایگان

این پیشنهاد فقط یک بار ارائه می شود و پیشنهاد می کنیم این فرصت را از دست ندهید

شما فقط یک بار فرصت دریافت این هدیه ردنشدنی را دارید !

شما مخاطبين عزيز سايت آزمونی ها از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت آزمونی ها

 • تاریخ : ۲۶ام آبان ۱۳۹۷
 • موضوع : کنکور
 • بازدید :

سلام خدمت مخاطبين سایت آزمونی ها در اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

چگونه رتبه برتری شویم؟

راز رتبه ھای برتر چیست؟ چرا با وجود تلاش ھای بسیار رتبه ی برتر ازمون ھا را کسب نمی کنیم؟

بیشتر دانش اموزان تلاش بسیاری برای بدست اوردن رتبه ی برتر می کنند ولینمی دانند چگونه تلاش کنند ،ھمین باعث میشود تا به توانایی ھای خود شک کنند ورتبه ھای برتر را مخصوص یکسری از افراد بدانند

برای کسب رتبه ی برتر در ازمون ھا فقط  باید یک سری نکات را رعایت کنید ھیچ گاه به توانایی ھای خود شک نکنید ،شاید علت عدم کسب رتبه ی برتر ،عدم اگاھی شما از شیوه ی درس خواندن باشد

در این مقاله میخواھیم روش ھایی را به شما برای کسب رتبه ی برتر اموزش دھیم:

چگونه رتبه برتری شویم؟

۱-درس خواندن را در صبح جدی بگیرید

حتما این جمله معروف را بارھا و بارھا شنیده اید:سحرخیز باش تا کامروا باشی. از قدیم الایام ھم رمز موفقیت در سحرخیزی بوده است؛ اما بحث ما تأثیر سحرخیزی بر کیفیت درس خواندن و مطالعه است. در این مقاله بطور اجمالی، سه تأثیر مھم مطالعه در صبح را بررسی می کنیم:

 

 • صرفه جویی در زمان مطالعه: اگر بخواھید مبحث مشخصی را در طول روز بخوانید قطعاً زمان معلومی از وقت خود را به آن اختصاص می دھید. حال این که اگر آن مبحث را در صبح زود بخوانید، به دلیل این که ذھن شما بعد از چند ساعت خواب و استراحت خسته نیست، می توانید مبحث مورد نظر را در زمان کم تری مطالعهکنید. به طور مثال اگر بخواھید بخشی از کتاب شیمی را در بازه ی زمانی بعدازظھرمطالعه کنید دو ساعت زمان می برد. در حالی که اگر آن مبحث را در صبح زود مطالعه کنید در زمان کم تری مثلاً ۱ ساعت و ۴۵ دقیقه تمام می کنید.
 • فراموشی کم تر: درسی را که در صبح مطالعه می کنید دیرتر از ذھن شما محو می شود. برای مثال اگر یک درس از کتاب دین و زندگی را برای اول صبح مطالعه کنید شاید تا ھفته ی بعد ۳۰ درصد مبحث از یادتان برود؛ اما اگر این درس از کتاب را بعد از ظھر یا آخر شب بخوانید درصد بیش تری از مبحث بعد از یک ھفته از ذھن شما محو می شود.
 • صرفه جویی در زمان استراحت: اول صبح که از انرژی بالاتری برخوردارید می توانید مدت زمان نسبتاً بیش تری را بدون استراحت مطالعه کنید. از طرفی زمان استراحت بین درس ھا ھم در صبح کم تر از زمان استراحت بین درس ھا در بعدازظھر است. برای مثال اگر شما ۶ ساعت زمان در صبح داشته باشید می توانید با دو استراحت ده دقیقه ای از کل زمان به صورت کامل استفاده کنید؛اما اگر ھمین زمان را در بعد از ظھر داشته باشید به دلیل خستگی بیش تر، به مدت زمان استراحت بیش تری نیاز دارید.

به طور کلی اگر می خواھید چه از نظر زمانی و کمی و چه از نظر ماندگاری درس و کیفی، راندمان مطالعه ی خود را بالا ببرید سعی کنید صبح، زودتر از خواب بیدار شوید. البته این سحرخیزی به شرطی فایده دارد که شب زودتر بخوابید.

چگونه رتبه برتری شویم؟

۲- استفاده از کارت ھای فلش:

بعضی وقت ھا بھترین شیوه، ھمان شیوه ای است که ھمیشه از آن استفاده می شود. درست است که کارت ھای فلش قدیمی ھستند اما ھنوز وسایل خوب و قابل اتکایی ھستند. نوشتن نکته ھا، تعاریف و توضیحات بیش از یک بار، به نقش بستن اطلاعات در حافظه کمک می کنند. ضمن اینکه این کارت ھا یک وسیله بسیار عالی جھت یادآوری و تداعی تعریف ھا می باشند.

چگونه رتبه برتری شویم؟۳- امتحان دادن:

ھر چقدر ھم که از امتحان تنفر داشته باشید اما مطالعات نشان می دھد یک ارزشیابی جدی مانند امتحان نه تنھا باعث افزایش  میزان یادگیری در دانش اموزان است بلکه می تواند کیفیت و ارزش علمی دانش اموزان را نیز افزایش دھد. آزمون ھای متناوب به یادگیری دوباره و به خاطر آوردن اطلاعات ما کمک

می کند، ضمن اینکه در ھنگام آماده شدن برای امتحانات نھایی تازه به ارزش وعملکرد امتحانات طول ترم پی می بریم.

میتوانید در ازمون ھای مختلف شرکت کنید و خود را محک بزنید و از میزان یادگیری خود اگاه شوید.

چگونه رتبه برتری شویم؟

 

۴- خود را غرق جزوه ھا و منابع درسی متعدد نکنید

با توجه به این ضرب المثل قدیمی که کیفیت بھتر از کمیت است، یافته ھای دانشمندان نشان می دھد غرق شدن در خیل عظیم جزوه ھا و کتاب ھای درسی متعدد شیوه موثری برای یادگیری نیست. بلکه بھترین شیوه تمرکز بر روی یک موضوع و وقت گذاشتن بر روی آن تا زمان تسلط کامل بر روی مطالب موجود درآن کتاب می باشد. ھمیشه سعی کنید کمتر بین موضوعات مختلف گشته ومنبع خود را تغییر دھید. به عبارت ساده تر از این شاخ به آن شاخ نپرید در این صورت کمتر خسته شده و بیشتر یاد می گیرید.

چگونه رتبه برتری شویم؟

۵- منظم باشید

تنھا چیزی که از داشتن یک ضر ب الاجل زمانی بدتر است، از دست دادن اینضرب الاجل می باشد. پس سعی کنید ھمیشه منظم باشید و از تعلل و به تعویقانداختن وظایف خود اجتناب کنید.

ھیچ گاه انجام وظایف خود در برنامه را به تعویق نیندازید و تمام دروسرا در زمان خود مطالعه کنید.

 

برای اطلاع از شرایط تهیه محصولات و استفاده از خدمات مکتبستان کلمه ی “کنکور ۹۸” را به شماره ۳۰۰۰۷۰۰۴۹۰ پیامک کنید تا مشاورین ارشد ما با شما تماس بگیرند و به طور کامل راهنماییتون کنند.

The post چگونه رتبه ی برتر شویم؟ appeared first on مکتبستان.

شما مخاطبين عزيز سايت آزمونی ها از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت آزمونی ها

 • تاریخ : ۲۵ام آبان ۱۳۹۷
 • موضوع : کنکور
 • بازدید :

سلام خدمت مخاطبين سایت آزمونی ها در اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

بیش از ۳ ساعت فیلم و صوت مشاوره کنکور رایگان

این پیشنهاد فقط یک بار ارائه می شود و پیشنهاد می کنیم این فرصت را از دست ندهید

شما فقط یک بار فرصت دریافت این هدیه ردنشدنی را دارید !

شما مخاطبين عزيز سايت آزمونی ها از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت آزمونی ها

 • تاریخ : ۱۵ام آبان ۱۳۹۷
 • موضوع : کنکور
 • بازدید :

سلام خدمت مخاطبين سایت آزمونی ها در اين پست مطالبی با ارزش و خواندنی قرار داده ایم امیدواریم با مطالعه آن نهایت استفاده را ببرید

اگر از اين پست لذت برديد و خوشتون امده در صفحات اجتماعي خود به اشتراک بگذاريد تا ديگران هم استفاده کنند.

و همچنين خواهشمنديم با نظرات و پيشنهادات خود ما را ياري بفرماييد

با گذاشتن نظر در قسمت دیدگاه ها می توانید ما را در بهتر شدن یاری کنید

بیش از ۳ ساعت فیلم و صوت مشاوره کنکور رایگان

این پیشنهاد فقط یک بار ارائه می شود و پیشنهاد می کنیم این فرصت را از دست ندهید

شما فقط یک بار فرصت دریافت این هدیه ردنشدنی را دارید !

شما مخاطبين عزيز سايت آزمونی ها از اين پس با مراجعه به وب سايت ما مي توانيد جديد ترین مطاب را مطالعه کنید و از خواندن ان ها لذت ببريد

وچنانچه انتقادي به سايت ما داشتيد مي توانيد در قسمت نظرات ما را در جريان بگذاريد

سایت آزمونی ها

صفحه 2 از 9
قبلی 123456789 بعدی